Algemene Voorwaarden
Zaalverhuur Het Hooge Huis

14 november 2022

Artikel 1, algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, ook die op afstand tot stand is gekomen, tussen eigenaar en contractant.
2. Voorafgaand aan de overeenkomst, worden deze voorwaarden en de richtlijnen voor gebruik en verblijf elektronisch aan de contractant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de eigenaar zijn in te zien en deze op verzoek van de contractant kosteloos kunnen worden toegezonden.
3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de contractant die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de eigenaar alleen bindend indien en voor zover deze door de eigenaar uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2, definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. zalen/accommodatie: de woonkamer, eetzaal, keuken en speelkelder van locatie Het Hooge Huis, omringend terras en tuin, parkeerplaats en oprit, met inventaris, verder toebehoren en meegehuurde zaken;
b. eigenaar: eigenaar van de accommodatie, die deze aan de contractant ter beschikking stelt onder vooraf afgesproken prijs en voorwaarden;
c. contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
d. gasten: het geheel aan individuen dat voor de duur van de overeenkomst gebruiksrecht heeft van de accommodatie, vertegenwoordigd door de contractant;
e. overeenkomst: overeengekomen huurprijs en voorwaarden voorafgaand aan het verblijf door de groep;
f. kosten: alle kosten die de eigenaar maakt in het uitoefenen van de exploitatie van Het Hooge Huis
g. informatie: schriftelijk of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de groepsaccommodatie, de voorzieningen en de richtlijnen omtrent het gebruik; h. annulering: schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het gebruik.

Artikel 3, inhoud overeenkomst
1. De eigenaar stelt de zalen/accommodatie beschikbaar aan de contractant voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden voor de overeengekomen periode en overeengekomen prijs.
2. De voorwaarden in dit document omschreven worden vooraf aan het verblijf verstrekt aan de contractant. De eigenaar maakt wijzigingen hierin steeds tijdig aan de contractant bekend.
3. De contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de aangegeven richtlijnen voor gebruik. Hij draagt er zorg voor dat gasten bekend zijn met de richtlijnen voor verblijf en gebruik en deze naleven.

Artikel 4, duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 5, prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven voor de zalen/accommodatie.
2. Indien er na vaststelling van de overeengekomen prijs een onvoorziene kosten, lasten of heffingen aan de zijde van de eigenaar optreden die direct op de accommodatie, de contractant of gasten betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 6, betaling
1. De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen;
2. De contractant dient de factuur binnen 28 dagen na het gebruik te voldoen (dagtekening factuur);
3. Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de eigenaar het recht de wettelijke rente doch tenminste 1% in rekening te brengen, onverminderd het recht van de eigenaar op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4. De door de eigenaar in redelijkheid gemaakte kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant.
5. Een latere aankomst of eerder vertrek dan de afgesproken tijden heeft geen invloed op de prijs en betalingsverplichting van de contractant.

Artikel 7, annulering
Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de eigenaar op basis van de overeengekomen prijs voor zaalhuur en catering:
- bij een annulering tot zes weken voor de gebruiksdatum 10% van de zaalhuur en 100% van de catering
- bij een annulering tot vier weken voor de gebruiksdatum 25% van de zaalhuur en 100% van de catering
- bij een annulering tot twee weken voor de gebruiksdatum 50% van de zaalhuur en 100% van de catering
- bij een annulering tot een week voor de gebruiksdatum 75% van de zaalhuur en 50% van de catering
- bij een annulering in de week vooraf aan de gebruiksdatum 90% van de zaalhuur en 50-75% van de catering (afhankelijk hoeveel dagen vooraf aan de gebruiksdatum geannuleerd is).
De annuleringsvoorwaarden worden bij annulering met de contractant doorgenomen en het te restitueren bedrag wordt in overleg bepaald.

Artikel 8, gebruik van het gehuurde
1. De contractant bespreekt vooraf met de eigenaar of de locatie geschikt is voor de gewenste activiteit.
2. De contractant (en gasten) dient aanwijzingen van de eigenaar ten aanzien van het gebruik van de gehuurde zalen/accommodatie op te volgen.
3. De contractant dient zich te houden aan het door de verhuurder vastgestelde maximaal toegestane aantal van 55 gasten.
4. Na 23.00u dienen de gasten, tenzij anders is overlegd, het pand te hebben verlaten. Ook dient de contractant erop toe te zien dat bij vertrek de gasten zo min mogelijk geluid maken op het buitenterrein, met het oog op omwonenden.
5. De gehele accommodatie is rookvrij.
6. Voor, tijdens en na het gebruik van de zalen/accommodatie dienen maatregelen te worden genomen die de eigenaar noodzakelijk acht met betrekking tot geluidsoverlast. Ramen en deuren dienen gesloten te blijven op het moment dat er muziek ten gehore wordt gebracht en/of gezongen in de zalen/accommodatie.
7. De contractant dient erop toe te zien dat het pand rustig wordt betreden en verlaten, zonder overlast voor omwonenden.
8. Het is de contractant en gasten niet toegestaan in en om de zalen/accommodatie permanente wijzigingen aan te brengen of op het terrein rondom de zalen/accommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige nadere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.
9. De contractant dient bij vertrek de zalen/accommodatie opgeruimd en veegschoon achter te laten. Indien schoonmaakwerkzaamheden de standaardkosten overschrijden, dan zullen deze door de eigenaar verhaald worden op de contractant.
10. De contractant is verplicht optredende schade aan het pand te melden en te vergoeden.

Artikel 9, gebruik door derden
1. Gebruik door derden van de zalen/accommodatie is slechts toegestaan indien de eigenaar daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 10, tussentijdse beëindiging
1. De eigenaar kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de contractant en/of gasten de verplichtingen uit de overeenkomst, richtlijnen voor verblijf en gebruik groepsaccommodatie en of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de eigenaar niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b. Indien de contractant en/of gasten ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing overlast aan de eigenaar en/of anderen bezorgen, of indien de contractant en/of gasten de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederven;
c. Indien de contractant en/of gasten, ondanks voorafgaande waarschuwing door gebruik van de zalen/accommodatie in strijd met de bestemming van het terrein handelt;
2. Indien de eigenaar tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractant persoonlijk laten weten. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de zalen/accommodatie is ontruimd en de groep het terrein ten spoedigste heeft verlaten, doch uiterlijk binnen twee uur.
3. De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 11, wet- en regelgeving
1. De eigenaar zorgt er te allen tijde voor dat de zalen/accommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de zalen/accommodatie (kunnen) worden gesteld.
2. De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de gasten dragen er tevens zorg voor dat de derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 12, onderhoud en aanleg 
1. De eigenaar is verplicht de zalen/accommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De contractant en/of gasten is/zijn verplicht de zalen/accommodatie en het terrein rondom de zalen/accommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden. In geval van geleden schade is de contractant aansprakelijk voor schade door nalatigheid, oneigenlijk gebruik of beschadiging aan bijv. vloeren, muren, gebruiksmaterialen of aan voorzieningen tijdens de gehuurde dagdelen.

Artikel 13, aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de eigenaar voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De eigenaar is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2. De eigenaar is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de eigenaar is toe te rekenen.
3. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De eigenaar is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
5. Indien de gehuurde zalen/accommodatie buiten de schuld van de eigenaar teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de eigenaar en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien het tenietgaan van de zalen/accommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de zalen/accommodatie aan de eigenaar is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen.
6. De contractant is jegens de eigenaar aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of de gasten, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/of de groep kan worden toegerekend.

Artikel 14, geschillenregeling
1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De contractant dient zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de eigenaar te hebben voorgelegd.

Artikel 15, wijzigen van deze algemene voorwaarden
De eigenaar behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Fotoalbum