Algemene Voorwaarden groepen - per 21 februari 2022
Groepsaccommodatie Het Hooge Huis

Artikel 1, algemene bepalingen

1.         Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, ook die op afstand tot stand is gekomen, tussen eigenaar en contractant.
2.         Voorafgaand aan de overeenkomst, worden deze voorwaarden en de richtlijnen voor gebruik en verblijf elektronisch aan de contractant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de eigenaar zijn in te zien en deze op verzoek van de contractant kosteloos kunnen worden toegezonden.
3.         Bepalingen of voorwaarden gesteld door de contractant die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor de eigenaar alleen bindend indien en voor zover deze door de eigenaar uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

            Artikel 2, definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

a.         groepsaccommodatie: de nieuwbouwlocatie Het Hooge Huis met bijgebouwen (noordzijde), omringend terras en tuin, parkeerplaats en oprit, met inventaris, verder toebehoren en meegehuurde zaken;
b.         eigenaar: eigenaar van de groepsaccommodatie, die deze aan de contractant ter beschikking stelt onder vooraf afgesproken prijs en voorwaarden;
c.         contractant: degene die namens een groep de overeenkomst afsluit;
d.         groep: het geheel aan individuen dat voor de duur van de overeenkomst gebruiksrecht heeft van de groepsaccommodatie, vertegenwoordigd door de contractant;
e.         groepsleden: degenen die onderdeel uitmaken van de groep;
f.          overeenkomst: overeengekomen huurprijs en voorwaarden voorafgaand aan het verblijf door de groep;
g.         kosten: alle kosten die de eigenaar maakt in het uitoefenen van de exploitatie van Het Hooge Huis
h.         informatie: schriftelijk of elektronisch aangereikte gegevens over het gebruik van de groepsaccommodatie, de voorzieningen en de richtlijnen omtrent het verblijf;
i.          annulering: schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de contractant vóór de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 3, inhoud overeenkomst

1.         De eigenaar stelt de groepsaccommodatie beschikbaar aan de groep voor recreatieve en/of zakelijke doeleinden voor de overeengekomen periode en overeengekomen prijs.
2.         De voorwaarden in dit document omschreven worden vooraf aan het verblijf verstrekt aan de contractant. De eigenaar maakt wijzigingen hierin steeds tijdig aan de contractant bekend.
3.         De contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de aangegeven richtlijnen voor verblijf en gebruik. Hij draagt er zorg voor dat groepsleden bekend zijn met de richtlijnen voor verblijf en gebruik en deze naleven.
4.         De eigenaar gaat er van uit dat de contractant met instemming van de groepsleden deze overeenkomst aangaat. De contractant is gehouden de eigenaar, uiterlijk op de dag van aankomst, een lijst met groepsleden te overhandigen.

Artikel 4, duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Artikel 5, prijs en prijswijziging

1.         De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven voor de groepsaccommodatie;
2.         Indien er na vaststelling van de overeengekomen prijs een onvoorziene kosten, lasten of heffingen aan de zijde van de eigenaar optreden die direct op de groepsaccommodatie, de contractant of groep(sleden) betrekking hebben, kunnen deze aan de contractant worden doorberekend, ook na afsluiting van de overeenkomst.     

Artikel 6, betaling

1.         De contractant dient de betalingen in euro’s te verrichten, tenzij anders is overeengekomen;
2.         De contractant dient 50% van de afgesproken prijs te betalen binnen 14 dagen na de reservering (dagtekening factuur), de contractant is vrij binnen deze periode direct 100% van de afgesproken prijs te betalen;
3.         Indien de contractant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de eigenaar het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de eigenaar op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
4.         De contractant dient de (eventueel) resterende 50% van de afgesproken prijs te betalen binnen 14 dagen voor aankomst;
5.         Indien de eigenaar op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de contractant en groep de toegang tot de groepsaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de eigenaar op volledige betaling van de overeengekomen prijs;
6.         De door de eigenaar in redelijkheid gemaakte kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de contractant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.
7.         Een latere aankomst of eerder vertrek dan de afgesproken data heeft geen invloed op de prijs en betalingsverplichting van de contractant.

Artikel 7, annulering

1.         Bij annulering betaalt de contractant een vergoeding aan de ondernemer.
Deze bedraagt:
2.         - bij een annulering van twee tot drie maanden voor de ingangsdatum 25% van de overeengekomen prijs;
            - bij een annulering binnen een tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
            - bij een annulering binnen een maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
            - bij een annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
3.         Bij een annulering meer dan twee maanden voor de ingangsdatum van de overeenkomst dient de 1e aanbetaling van 50%, na aftrek van reserveringskosten, gerestitueerd te worden.
4.         Indien bij annulering een derde op voordracht van de contractant voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan een reservering plaatst, zal na aftrek van administratiekosten een onderling overeengekomen bedrag gerestitueerd worden.

Artikel 8, gebruik door derden

1.         Gebruik door derden van de groepsaccommodatie is slechts toegestaan indien de eigenaar daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
2.         Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

Artikel 9, voortijdig vertrek van de contractant

De contractant is de volledige prijs voor de overeengekomen periode verschuldigd.

Artikel 10, tussentijdse beëindiging

1.         De eigenaar kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:

a.         Indien de contractant en/of groep de verplichtingen uit de overeenkomst, richtlijnen voor verblijf en gebruik groepsaccommodatie en of overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de eigenaar niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;
b.         Indien de contractant en/of groep ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing overlast aan de eigenaar en/of anderen bezorgen, of indien de contractant en/of groep de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederven;
c.         Indien de contractant en/of groep, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing door gebruik van het groepsverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt;

2.         Indien de eigenaar tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de contractant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. Na opzegging dient de contractant ervoor te zorgen dat de groepsaccommodatie is ontruimd en de groep het terrein ten spoedigste heeft verlaten, doch uiterlijk binnen vier uur.
3.         Indien de contractant nalaat de groepsaccommodatie te ontruimen, is de eigenaar gerechtigd de groepsaccommodatie op kosten van de contractant;
4.         De contractant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 11, wet- en regelgeving

1.         De eigenaar zorgt er te allen tijde voor dat de groepsaccommodatie zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan de groepsaccommodatie (kunnen) worden gesteld.
2.         De contractant en de groepsleden zijn verplicht alle in de groepsaccommodatie geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. De contractant en de groepsleden dragen er tevens zorg voor dat de derde(n) die hem/hen bezoeken en/of bij hem/hen verblijven, de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 12, onderhoud en aanleg

1.         De eigenaar is verplicht de groepsaccommodatie en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2.         De groep is verplicht de groepsaccommodatie en het terrein rondom de groepsaccommodatie gedurende de looptijd van de overeenkomst in dezelfde staat te houden.
3.         Het is de contractant en groep niet toegestaan in en om de groepsaccommodatie permanente wijzigingen aan te brengen of op het terrein rondom de groepsaccommodatie te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enige nadere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.
4.         De groep dient bij vertrek de groepsaccommodatie opgeruimd en veegschoon achter te laten. Indien schoonmaakwerkzaamheden de standaard kosten à € 300,00 overschrijden, dan zullen deze door de eigenaar afgetrokken worden van de te restitueren borg à € 100,00.

Artikel 13, aansprakelijkheid

1.         De wettelijke aansprakelijkheid van de eigenaar voor andere dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 455.000,- per gebeurtenis. De eigenaar is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
2.         De eigenaar is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de eigenaar is toe te rekenen.
3.         De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4.         De eigenaar is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
5.         Indien de gehuurde groepsaccommodatie buiten de schuld van de eigenaar teniet is gegaan of tijdelijk niet gebruikt kan worden, hebben de eigenaar en de contractant het recht de overeenkomst op te zeggen. Indien het tenietgaan van de groepsaccommodatie of het tijdelijk buiten gebruik zijn van de groepsaccommodatie aan de eigenaar is toe te rekenen, kan de contractant schadevergoeding eisen.
6.         De contractant is jegens de eigenaar aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of de groep, voor zover het gaat om schade die aan de contractant en/of de groep kan worden toegerekend.

Artikel 14, geschillenregeling

1.         Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen. De groep dient zijn klacht binnen twee weken na het ontstaan schriftelijk aan de eigenaar te hebben voorgelegd.

Artikel 15, wijzigen van deze algemene voorwaarden

De eigenaar behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

 

 

Fotoalbum